Regulamin

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Strona internetowa  kancelaria-afp.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę oraz zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
- Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
- Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
- Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. TERMINY:
1. Formularz wyceny formularz dostępny na stronie umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

2. Usługa elektroniczna sługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
3. Usługodawca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AFP Kancelaria Podatkowa  Anna Prochota, adres siedziby 46-280 Jasienie ul. Opolska 8.
4. Usługobiorca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usługi elektronicznej.
5. Regulamin niniejszy regulamin Strony.


3. USŁUGI ELEKTRONICZNE
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
- korzystanie z formularza wyceny,

- korzystanie z programu do  fakturowania,

- korzystanie z panelu podatnika.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w dziale 3 pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza wyceny zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer z dostępem do Internetu,dostęp do poczty elektronicznej,
przeglądarka internetowa.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za następstwa  powstałe w wyniku udostępnienia osobom niepowołanym haseł dostępu do Panelu podatnika.

8. Integralną częścią regulaminu świadczonych usług jest polityka prywatności przedsiębiorstwa zamieszczona na stronie internetowej.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
[email protected] w wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

6. PRAWO WŁASNOŚCI
1.Treści zamieszczone na stronie internetowej kancelaria-afp.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony, bez zgody Usługodawcy.
2. Wykorzystanie bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

7. PODSUMOWANIE
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.